گروه آموزشی پایه چهارم ابتدایی ابرکوه

فعالیت های گروه آموزشی پایه چهارم ابتدایی ابرکوه

امتحان :رياضي پايه‌: چهارم ابتدايي

 

امتحان :رياضي                                       با سمه تعالي        پايه‌: چهارم ابتدايي                                 

 

رديف

شرح سؤال

بارم

1

جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.

الف)به هرمستطيل كه ضلع هاي  آن با هم برابر باشد ......................... مي گوييم.

ب) براي اندازه گيري مايعاتي مانند شير و روغن از واحدي به نام .................  استفاده مي كنيم.

ج) نقطه مشترك دو نيم خط زاويه را ...................  آن زاويه مي گوييم.

د) هر چهار ضلعي كه فقط دو ضلع موازي داشته باشد .......................  نام دارد.

1

 

2

عددنه ميليارد وهفتصد ميليون وچهارصدوسه هزارودويست را با رقم بنويسيد.  ...........................

رقم صدگان هزار اين عدد چند است؟  .........

رقم يكان ميليارد اين عدد چند است؟  .........  

1

3

با رقم هاي (7 و 3 و 0 و 9) يك  عدد چهار رقمي بنويسيد كه بر 10 بخش پذير باشد.

25/0

4

در دايره علامت مناسب (‹ = › ) قرار دهيد.                   430092    ™  75667 - 455630

          ™                                ™                                    ™

2

5

حاصل عبارت هاي زير را به دست آوريد.                                                               1690

                                             = 957×300                                                    409×

                                    =(554+86)×94    

 

2

6

جمع و تفريق كسري زير را انجام دهيدو حاصل را ساده كنيد.

  

 

2

7

خط تقارن شكل روبرو را رسم كنيد.

 

يك زاويه راست رسم كنيد وبا استفاده از پرگار و خط كش نيم ساز آن را بكشيد.

 

 

 

 

25/

 

 

 

75/

8          

9

 تقسيم زير را انجام دهيد و عبارت هاي درستي آن را بنويسيد.                         83        65948                                                                                                       

 

 

                                                                                

 

 

 

25/1

10

در جاهاي خالي عدد مناسب بنويسيد.                           

                                                                 

75/

11

   از مزرعه اي زير كشت گندم و  از آن زير كشت جو است. چه كسري از اين مزرعه زير كشت گندم و جو است؟

 

 

1

12

با استفاده از خط كش و پرگار متوازي الاضلاعي رسم كنيد كه اندازه ي دو ضلع متوالي آن 6 و 4  سانتي متر باشد.

 

 

 

 

 

1

13

براي عبارت مقابل يك مسأله بنويسيد و آن را حل كنيد.                                                                              =(481+958)-8370                                                                                      

 

 

 

                                                                               

5/1

14

يك قطار 395 كيسه 45 كيلوگرمي و 7420 كيسه 50 كيلوگرمي حمل مي كند. اين قطار چند     كيلو گرم بار حمل مي كند؟

 

5/1

15

شهرداري در روز درخت كاري 47100 درخت را به طور مساوي در 25 رديف كاشته است.شهرداري در هر رديف چند درخت كاشته است؟

 

 

 

 

 

 

25/1

16

اندازه ي يك ضلع زمين واليبال 18 متر و اندازه ي ضلع ديگر آن 9 متر است.

الف :محيط اين زمين واليبال چند متر است؟

 

ب: مساحت اين زمين واليبال چند مترمربع  است؟

 

 

1

17

با توجه به شكل مقابل مساحت قسمت رنگ شده را به دست آوريد.

                                                                                                                                           

                                                                        

       

5/1

    نمره کتبی :                نمره مستمر:                     ميانگين نمره به عدد:                    به حروف:       

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ساعت 12:16  توسط ابطحي  |